DSV A/S
12.02.2018

DSV, 681 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til DSV A/S' ordinære generalforsamling, der afholdes 

Torsdag, 8. marts 2018, kl. 15.00 på selskabets kontor 


DSV A/S
Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene
 
Dørene åbnes kl. 14.00.

 

Inden generalforsamlingen vil der blive serveret en let anretning.

 

1     Dagsorden

1.         Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2017.

2.         Fremlæggelse af årsrapport 2017 med revisionspåtegning til godkendelse.

3.         Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

4.         Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
            årsrapport 2017.

5.         Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.         Valg af revisor.

7.         Forslag til behandling.

7.1             Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen og ændring af vedtægternes § 3 i
                  overensstemmelse hermed.

7.2             Forslag om bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen og ændring af
                  vedtægternes § 4a1, 4a2 og 4a3 i overensstemmelse hermed.

7.3             Forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier samt sletning af § 4c i vedtægterne.

7.4             Forslag om ændring af vedtægternes § 8, stk. 2, om indkaldelse til
                  generalforsamlinger, herunder sletning af krav om indkaldelse via
                  Erhvervsstyrelsens it-system.

7.5             Forslag om sletning af henvisning til adgangskort i vedtægternes § 12, stk. 1.

8.         Eventuelt.

 

2     Uddybning af dagsordenspunkterne

Ad dagsordenens punkt 1

Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2017.

 

Bestyrelsen foreslår, at ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2017 tages til efterretning.
 

Ad dagsordenens punkt 2

Fremlæggelse af årsrapport 2017 med revisionspåtegning til godkendelse.

 

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten 2017 godkendes.
 

Ad dagsordenens punkt 3

Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

 

Bestyrelsen foreslår vederlaget til bestyrelsen for 2018 fastsat uændret:
 

Basishonorar for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør kr. 450.000.
               

Ad dagsordenens punkt 4

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2017.

 

Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 2,00 pr. aktie.
 

Ad dagsordenens punkt 5

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Kurt K. Larsen
Annette Sadolin
Birgit W. Nørgaard
Thomas Plenborg
Robert Steen Kledal
Jørgen Møller

 

Samtlige medlemmer foreslås genvalgt. Baggrundsoplysninger om kandidaterne er vedlagt.
 

Ad dagsordenens punkt 6

Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselsskab, CVR.nr. 33771231, i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor.
 

Ad dagsordenens punkt 7.1

Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabskapitalen og ændring af vedtægternes § 3 i overensstemmelse hermed.

 

Baggrund

Selskabet har siden den 7. august 2017 opkøbt egne aktier. En del af de erhvervede egne aktier skal anvendes til afdækning af selskabets incitamentsprogrammer og de resterende egne aktier foreslås annulleret således, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt kr. 2.000.000 fordelt på 2.000.000 egne aktier á nominelt kr. 1. Selskabets aktiekapital vil efter nedsættelsen udgøre nominelt kr. 188.000.000.

I medfør af selskabslovens § 188 oplyses det, at formålet med kapitalnedsættelsen er at annullere en del af selskabets beholdning af egne aktier. Dette formål er efter Erhvervsstyrelsens praksis at sidestille med en kapitalnedsættelse til udbetaling til selskabets aktionærer, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2. Aktierne er tilbagekøbt for et samlet beløb på kr. 2.105.181.685, hvilket betyder, at der i tillæg til det nominelle kapitalnedsættelsesbeløb er udbetalt kr. 2.107.181.685 til selskabets aktionærer.

I forbindelse med kapitalnedsættelsen foreslås det at ændre vedtægternes § 3 med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse, således at bestemmelsen afspejler beslutningen om kapitalnedsættelse.

Vedtægternes § 3 vil som følge af kapitalnedsættelsen få følgende ordlyd:

"§3

Selskabets aktiekapital er 188.000.000 kr."

Forinden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen vil selskabets kreditorer blive opfordret til inden for en frist på 4 uger at anmelde deres eventuelle krav til selskabet. Opfordringen vil blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system. Kapitalnedsættelsen vil blive gennemført efter udløbet af den nævnte 4 ugers frist.
 

Ad dagsordenens punkt 7.2

Bestyrelsen foreslår, at de i vedtægternes § 4a1 og § 4a2 indeholdte bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen henholdsvis uden og med fortegningsret forlænges til den 8. marts 2023, samt at disse reduceres fra nominelt kr. 38.000.000 til nominelt kr. 37.600.000, svarende til 20% af aktiekapitalen, ligesom der tilføjes krav om, at nye aktier skal være fuldt indbetalte.

 

Baggrund

Da bestyrelsen ønsker at opretholde størst mulig fleksibilitet til at kunne forhøje selskabets aktiekapital, hvis den skønner det nødvendigt, foreslås det at de eksisterende bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen forlænges til udløb om 5 år. Samtidig foreslås bemyndigelserne reduceret til nominelt kr. 37.600.000, således at de udgør 20% af den reducerede aktiekapital.

 

Den nuværende ordlyd i § 4a1 i selskabets vedtægter foreslås derfor ændret til:

 

"§ 4a1

Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 8. marts 2023 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt 37.600.000 kr. aktier. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.

 

Aktierne skal udstedes til markedskurs og tegningen skal ske uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen kun kan tegnes af én eller flere angivne investorer, ved en kreditors konvertering af gæld, eller som helt eller delvist vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier.

 

De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende aktier. De nye aktier skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, jfr. § 5. De nye aktier skal være fuldt indbetalt. Bestyrelsen træffer selv nærmere beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse. "

 

Den nuværende ordlyd i § 4a2 i selskabets vedtægter foreslås derfor ændret til:

 

"§ 4a2

Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 8. marts 2023 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt 37.600.000 kr. aktier. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling.

 

Tegningen skal ske med fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter tegningskursen.

 

De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende aktier. De nye aktier skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, jfr. § 5. De nye aktier skal være fuldt indbetalt. Bestyrelsen træffer selv nærmere beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse."

 

Den nuværende ordlyd i § 4a3 i selskabets vedtægter foreslås derfor ændret til:

 

"§ 4a3

Den nominelle kapitalforhøjelse, bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af § 4a1 og § 4a2, kan samlet ikke overstige 37.600.000 kr. aktier. "
 

Ad dagsordenens punkt 7.3

Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af ny bemyndigelse til køb af egne aktier samt sletning af § 4c i vedtægterne.

 

Baggrund

  1. Med henblik på at opretholde en aktiv kapitalallokering og til afdækning af selskabets incitamentsprogrammer foreslås det at tildele bestyrelsen en ny bemyndigelse af 5 års varighed til at beslutte, at selskabet kan erhverve egne aktier op til nominelt 18.800.000 kr. af aktiekapitalen, svarende til 10% af aktiekapitalen, med den begrænsning, at selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige fra den på købstidspunktet senest noterede børskurs på aktierne med mere end 10%.

 

  1. Det foreslås i forlængelse af ovenstående, at § 4c i vedtægterne slettes, da det ikke er et krav, at bemyndigelsen er optaget heri. I konsekvens heraf omnummereres § 4d til § 4c.

 

Ad dagsordenens punkt 7.4

Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 8, stk. 2, om indkaldelse til generalforsamlinger, herunder sletning af krav om indkaldelse via Erhvervsstyrelsens it-system.

 

Baggrund

Bestyrelsen foreslår at simplificere beskrivelsen i § 8, stk. 2, i selskabets vedtægter vedrørende kravene til indkaldelse til generalforsamlinger. Som følge af at selskabets aktier er navneaktier, er det ikke et krav, at indkaldelse sker gennem Erhvervsstyrelsens it-system.

 

Vedtægternes § 8, stk. 2, foreslås derfor affattet således:

 

"§ 8 […]

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside samt skriftlig til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat anmodning herom."
 

Ad dagsordenens punkt 7.5

Forslag fra bestyrelsen om sletning af henvisning til adgangskort i vedtægternes § 12, stk. 1.

 

Baggrund

Bestyrelsen foreslår, at henvisningen til adgangskort slettes, idet selskabsloven ikke anvender dette begreb, og i stedet erstattes med et krav om anmeldelse af deltagelse.

 

Vedtægternes § 12, stk. 1, foreslås derfor affattet således:

 

"§ 12

Enhver aktionær, der på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 14, besidder aktier i selskabet, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 dage forud har anmeldt sin deltagelse."

 

3     Vedtagelseskrav

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslag, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

 

(i)                Forslagene under punkterne 2 — 6 og 7.3(a) kan vedtages med simpelt flertal.

 

(ii)               Forslagene under punkterne 7.1, 7.2, 7.3(b), 7.4 og 7.5 kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, tiltræder det enkelte forslag.

 

4     Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

I henhold til selskabslovens § 97 oplyses det, at selskabets aktiekapital er på nominelt kr. 190.000.000 fordelt på 190.000.000 aktier à kr. 1. Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

 

5     Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemme

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive stemme gælder følgende:

 

Aktionærernes ret til at afgive stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen.

 

Registreringsdatoen er torsdag 1. marts 2018.

 

Ved udløb af registreringsdatoen kl. 23.59 opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

 

Kun de fysiske og juridiske personer, der på registreringsdatoen 1. marts 2018 er aktionærer i selskabet, har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen, jfr. dog nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort.

 

Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

 

Adgangskort/tilmelding

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag 2. marts 2018 kl. 23.59 have fremsat anmodning om adgangskort via DSV's elektroniske Aktionærportal, som kan tilgås via selskabets hjemmeside — http://investor.dsv.com/communication.cfm.

 

Anmodning om adgangskort kan endvidere fremsættes via Computershare A/S' hjemmeside — www.computershare.dk frem til fredag 2. marts 2018 kl. 23.59 eller ved henvendelse til Computershare A/S på telefon + 45 4546 0997 frem til fredag 2. marts 2018 kl. 15.30.

 

Adgangskort bliver sendt ud skriftligt via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i DSV's Aktionærportal ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

 

Aktionærer, der har anmodet om adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID.

 

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

 

Bemærk, at adgangskort udsendes pr. e-mail umiddelbart efter tilmelding i Aktionærportalen.

 

Afgivelse af fuldmagt

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage.

 

Fuldmagter kan afgives elektronisk via DSV's elektroniske Aktionærportal, som kan tilgås fra selskabets hjemmeside — http://investor.dsv.com/communication.cfm, eller på Computershare A/S' hjemmeside — www.computershare.dk frem til senest fredag 2. marts 2018 kl. 23.59.

 

Fuldmagter kan desuden afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside — http://investor.dsv.com/agm.cfm. Underskrevne fuldmagtsblanketter skal sendes til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, fax +45 4546 0998 eller e-mail GF@computershare.dk og skal være denne i hænde senest fredag 2. marts 2018 kl. 23.59.

 

Afgivelse af brevstemme

Brevstemmer kan afgives elektronisk via DSV's elektroniske Aktionærportal, som kan tilgås fra selskabets hjemmeside — http://investor.dsv.com/communication.cfm, eller på Computershare A/S' hjemmeside — www.computershare.dk, frem til senest onsdag 7. marts 2018 kl. 12.00.

 

Brevstemmer kan desuden afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside — http://investor.dsv.com/agm.cfm. Underskrevne brevstemmeblanketter skal sendes til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, eller fax +45 4546 0998 eller e-mail GF@computershare.dk og skal være denne i hænde senest onsdag 7. marts 2018 kl. 12.00.

 

En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

 

Personlig henvendelse til Computershare A/S kan finde sted fra kl. 09.00 — 15.30 på hverdage.

 

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen
Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

På selskabets hjemmeside — http://investor.dsv.com/agm.cfm?language=danish — findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, denne indkaldelse, fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket, samt de øvrige dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport 2017 samt udkast til reviderede vedtægter.

 

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

 

Denne indkaldelse er offentliggjort via selskabets hjemmeside — http://investor.dsv.com/agm.cfm, Erhvervsstyrelsens IT-system samt fremsendt skriftligt (elektronisk kommunikation) til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

 

Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærer har mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen både før og på selve generalforsamlingen.

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved personlig eller skriftlig henvendelse til DSV A/S, Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene, att.: Helle K. Hansen eller på e-mail: investor@dsv.com.

 

 

Med venlig hilsen

 

DSV A/S

 

Kurt K. Larsen                          Jens Bjørn Andersen

Bestyrelsesformand                 Adm. direktør